Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

Wynajem lokalu użytkowego: Narodowa 2 w Pruszkowie

OGŁOSZENIE  o  PRZETARGU

          Zarząd Towarzystwa Budownictwa  Społecznego „Zieleń Miejska” spółka z o.o. ogłasza przetarg ofertowy na wynajem niżej wymienionego lokalu użytkowego:

  1. Narodowa 2

                     lokal o pow. 26,93 m2

                           wyposaż. : inst. elektr., inst. wod.-kan.,

                     cena wywoławcza  18,00  zł/m2 + obowiązujący podatek VAT

                     + opłaty za media

                     Wadium w wysokości: 2000 zł

Wadium należy wpłacić na konto:

PEKAO S.A. 35 1240 6380 1111 0000 5110 7402 najpóźniej jeden dzień  przed terminem otwarcia ofert.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet kaucji gwarancyjnej i pozostaje do dyspozycji spółki do czasu trwania umowy i służyć będzie jako zabezpieczenie ewentualnym roszczeniom w stosunku do przedmiotu najmu.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli uczestnik który wygrał przetarg nie podpisze umowy w określonym terminie.

Oferty w zamkniętych i oznaczonych kopertach należy składać w siedzibie TBS „Zieleń Miejska” sekretariat- do dnia  29 marca  2019r. do godz. 1030

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 marca  2019r. o godz. 1100

w siedzibie spółki TBS „Zieleń Miejska” .

Oferenci mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

W przypadku gdy dwie oferty zawierają tę samą cenę istnieje możliwość ustnego podwyższenia swojej oferty.

Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta oraz prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.