Towarzystwo Budownictwa Społecznego “Zieleń Miejska” Sp. z o.o.    logo

    logo

    logo_bip
  • Licznik odwiedzin strony

Wynajem lokalu użytkowego: ul. Kraszewskiego 4 Pruszków

OGŁOSZENIE o PRZETARGU

Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” spółka z o.o. ogłasza przetarg ofertowy na wynajem niżej wymienionego lokalu użytkowego:

ul. Kraszewskiego 4

lokal o pow. 22,00 m2

wyposaż. : inst. elektr., inst. wod.-kan., centralne ogrzewanie

cena wywoławcza 35,00 zł/m2 + obowiązujący podatek VAT

+ opłaty za media

Wadium w wysokości: 2000,00 zł

Wadium należy wpłacić na konto:

PEKAO S.A. 35 1240 6380 1111 0000 5110 7402 najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia ofert.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet kaucji gwarancyjnej i pozostaje do dyspozycji spółki do czasu trwania umowy i służyć będzie jako zabezpieczenie ewentualnym roszczeniom w stosunku do przedmiotu najmu.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli uczestnik który wygrał przetarg nie podpisze umowy w określonym terminie.

Oferty w zamkniętych i oznaczonych kopertach należy składać w siedzibie

TBS „Zieleń Miejska” sekretariat- do dnia 19 października 2018r. do godz. 1030

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 października 2018r. o godz. 1100

w siedzibie spółki TBS „Zieleń Miejska”.

Oferenci mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

W przypadku gdy dwie oferty zawierają tę samą cenę istnieje możliwość ustnego podwyższenia swojej oferty.

Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta oraz prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.