Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o.

Programy mieszkaniowe

Program mieszkaniowy

„Lepsze lokum”

Adresaci Programu:

Adresatami programu są:

1. najemcy lokali komunalnych oraz mieszkań będących w dyspozycji Gminy Pruszków wynajmujących samodzielnie mieszkania, którzy chcą poprawić swoje warunki mieszkaniowe (chcieliby zamienić wynajmowane lokale mieszkalne na lokale o wyższym standardzie technicznych i nowoczesnych rozwiązaniach funkcjonalnych) i posiadają zdolność czynszową do opłacania wyższego czynszu.

2. osoby ubiegające się o najem mieszkania z zasobów mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Pruszków, których nie stać na nabycie mieszkania na własność lub najem na zasadach czynszu wolnego, natomiast posiadają zdolność finansową do opłacania wyższego czynszu za lokal o wyższym standardzie technicznym i funkcjonalnym.

Warunki udziału w Programie w celu dokonania zamiany mieszkań

Udział w programie „Lepsze lokum” mogą wziąć najemcy lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Pruszków lub będących w dyspozycji Gminy Pruszków, którzy:

1. wynajmują mieszkania o niskim standardzie użytkowym, funkcjonalnym, technicznym.

2. wywiązują się z warunków określonych w umowie najmu lokalu tj.:

–   systematycznie regulują należności czynszowe z tytułu najmu tj. w okresie ostatnich
18 miesięcy nie zalegali z opłatami za okres dłuższy niż dwa pełne okresy płatności

–    utrzymują lokale w należytym stanie technicznym,

–    dbają o stan techniczny i sanitarny części wspólnych

–    użytkują wynajmowane lokale przy poszanowaniu zasad współżycia społecznego oraz

porządku domowego.

Nabór wniosków o najem lub zamianę lokalu

Nabór i rozpatrywanie wniosków osób chętnych do otrzymania lokalu lub do zamiany
wynajmowanego lokalu mieszkalnego na nowy lokal mieszkalny powstały
w ramach Programu odbywa się według zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miasto Pruszków.